system dla syndyka solvbot oprogramowanie dla kancelarii syndyka

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Wiosenna epidemia koronawirusa w naszym kraju doprowadziła do olbrzymich zmian w polskich przedsiębiorstwach. Jedno z kół ratunkowych rzuconych przez Rząd było ogłoszenie Tarczy 4.0, której częścią stało się uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjnego

Weszło ono w życie  24 czerwca 2020 roku. Nowa procedura umożliwia przedsiębiorcom odzyskanie równowagi finansowej przy minimalnej ingerencji sądowej. Przy czym dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami, będąc jednocześnie dobrze chronionym. Z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać do końca czerwca 2021 roku i można to zrobić jedynie raz.

Kto może skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

W skrócie mówiąc, z nowych udogodnień może skorzystać każdy, kto wcześniej posiadał zdolność restrukturyzacyjną.

Należą do nich:

  • wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy bez ograniczenia ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem
  • wspólnicy spółek partnerskich
  • spółki akcyjne nie prowadzące działalności gospodarczej
  • spółki z ograniczona odpowiedzialnością
  • przedsiębiorcy, zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego.

Jak rozpocząć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie rozpoczyna sam dłużnik poprzez zamieszczenie oświadczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Musi ono zawierać dane dłużnika, dzień układowy oraz informacje o nadzorcy układu, z którym została podpisana umowa o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania.

Wspomniany nadzorca powinien otrzymać od dłużnika propozycje układowe, spis wszystkich wierzytelności, w tym wierzytelności spornych.

Dzień układowy powinien przypadać nie wcześnie niż 7 dni przed i nie później niż 7 dni po złożeniu wniosku.

Ochrona dłużnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Od tego momentu zawieszone są wszelkie egzekucje wierzycieli zabezpieczone rzeczowo oraz indywidualne postępowania egzekucyjne. Nowe zaś nie mogą być wszczęte. Bez zgody nadzorcy układu nie mogą też być wypowiedziane tzw. kluczowe umowy zawarte z dłużnikiem  czyli np. najem, kredyt czy dzierżawa. Obowiązuje również zakaz spełniania świadczeń i potrącenia wynikające z wierzytelności, które objął układ.

Istnieje także możliwość przedstawienia propozycji układowej wierzycielowi rzeczowemu. Oferta ta powinna jednak przewidywać pełne zaspokojenie wierzytelności wraz z należnościami. Jeżeli taki dług uda się objąć układem, to istnieje także możliwość spłaty wierzytelności w ratach i w określonym terminie. Nowością jest także fakt iż nadzorca może także udzielić zgody na wykonanie układu lub zaspokojenie kosztów i zobowiązań powstałych po jego otwarciu poprzez nowe finansowanie. Może być ono zabezpieczone dostępnym majątkiem.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i ile zarabia

Doradca restrukturyzacyjny jest osobą posiadającą odpowiednią licencję. Od dnia obwieszczenia do momentu umorzenia lub zakończenia postępowania dłużnik musi uzyskać zgodę doradcy na wszelkie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

W przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli. Gdy kwota ta przekracza 100 tysięcy złotych, kwota przewyższająca 100 tyś nie może być większa niż 3% kwoty przeznaczonych dla wierzycieli. Gdy kwota przekracza 500 tyś złotych, to nadwyżka nad tą kwotą nie może wynosić więcej niż 1% sumy zobowiązań wobec wierzycieli.

Jeśli dojdzie do umorzenia postępowania lub prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu to wynagrodzenie dla doradcy nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (nie licząc nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego).

Jak wygląda głosowanie nad układem i złożeniem wniosku

Układ przyjmowany jest większością głosujących wierzycieli, którzy mają w swoich rękach w sumie co najmniej 2/3 całości wierzytelności. Samemu głosowaniu przewodniczy nadzorca układu i może ono przebiegać w sposób tradycyjny lub zdalnie, w formie elektronicznej.

Wniosek o zatwierdzeni układu restrukturyzacyjnego musi zostać złożony do sądu nie później niż cztery miesiące po ogłoszeniu w MSiG. Po przekroczeniu tego terminu następuje automatyczne umorzenie z mocy prawa. Na wydanie postanowienia sąd ma dwa tygodnie od złożenia wniosku i może być ono zaskarżone przez uczestników postępowania także do dwóch tygodni.

Co gdy uproszczona restrukturyzacja się nie uda

W razie niepowodzenia uproszczonej restrukturyzacji lub umorzenia postępowania dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy nie ma już szans na odzyskanie płynności finansowej. Może także wnioskować o otwarcie postępowania sanacyjnego, które utrzyma ochronę przed egzekucją.

Podziel się tym!

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Arrow-up