Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym

Nie każdy może obecnie prowadzić sprawy restrukturyzacji i upadłości firm oraz zarządzać majątkiem upadłego przedsiębiorstwa. Podstawowym aktem prawnym regulującym kto może stać się posiadaczem licencji doradcy restrukturyzacyjnego jest ustawa z 15 czerwca 2007 r.

Warunki do spełnienia przez kandydata na doradcę restrukturyzacyjnego

Kandydat na takiego doradcę musi spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz znać na tyle język polski, aby wykonywać czynności zarządcy, nadzorcy lub syndyka. Należy być przy tym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii. W tych krajach należy też ukończyć studia wyższe i uzyskać tytuł magistra lub inny równorzędny.

Niezbędne jest także posiadanie nieposzlakowanej opinii. Nie można być karanym, oskarżonym lub podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Kandydat nie może być karany lub wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Przy tym 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy należy przynajmniej 3 lata zarządzać majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii. To wymaganie można spełnić prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak wygląda egzamin dla kandydatów na doradcę restrukturyzacyjnego

Kiedy uda się spełnić powyższe warunki to pozostaje już tylko zakończyć z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzaminy takie organizowane są dwa lub trzy razy w roku. Co najmniej trzy miesiące przed datą egzaminu, Minister Sprawiedliwości ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach, oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Kandydatowi składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu i musi to zrobić nie później niż na 45 dni przed jego rozpoczęciem.

Na nie później niż 3 miesiące przed datą egzaminu, Minister Sprawiedliwości ustala listę tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury. Informację tę można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Należy także uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2021 roku wynosi ona 2100 zł. Przed rozpoczęciem należy dostarczyć dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich lub równorzędnych. Do tego dołączyć dowód wpłaty oraz oświadczenie, że nie jest się podejrzanym lub oskarżonym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Nie można przy tym zapomnieć o wniosku o przystąpienie do egzaminu.

Sam egzamin sprawdza znajomości z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania, gównie pod kątem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Przeprowadzony jest w języku polskim i ma formę pisemną. Głowna jego część trwa 100 minut i jest to 100 pytań z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłowa odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Do tego należy rozwiązać zadanie problemowe, za które można dostać maksymalnie 30 punktów. Przeznaczono na to 180 minut. Cały egzamin uznaje się za zdany po zdobyciu co najmniej 75 punktów z części testowej i minimum 20 z zadania problemowego.

Otrzymanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Po zdanym egzaminie należy złożyć wniosek o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Do dowodu wpłaty trzeba załączyć dyplom ukończenia studiów, dokument potwierdzający obywatelstwo, dokumenty o zarządzaniu co najmniej 3 lata (w ciągu ostatnich 15 lat) majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią. Do tego oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. To wszystko musi trafić do Ministra Sprawiedliwości nie później niż 2 lata od zdania egzaminu.

Podziel się tym!

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Arrow-up